Исторически музей - Каварна
Исторически музей в град Каварна

Проект “Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”-ROBG- 528

 

Финансираща програма: INTERREG V-A ROMANIA- BULGARIA 2014-2020

Цел на проекта

Общата цел на проекта е да валоризира туристическият потенциал на региона (природен и културен), чрез диверсификация на туристическото предлагане в трансграничния регион, фокусирано върху научния туризъм.

Бюджет на проекта

1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР

Партньори:

Водещ партньор (ВП): Природонаучен музеен комплекс Констанца

Партньор 2 (П2): Исторически музей Каварна

Партньор 3 (П3): Военноморската академия "Мирчя чел Бътрън"

Партньор 4 (П4): Национален колеж "Мирчя чел Бътрън"

 

Срок за изпълнение:

Начална дата: 04.10.2018

Крайна дата: 03.10.2021

Продължителност: 36 месеца

 

Място на изпълнение

На територията на област Добрич и Констанца

 

Дейности по проекта

  • Разработване на 3 туристически продукта: Лагери за астрономия, Навигация по звездите и Произход. В рамките на този пакет от дейности ще бъдат доставени обсерватория, 2 телескопа, единият от които мобилен, камера, оборудване за виртуална реалност, а филм, наречен „Произход“ ще направи мост от звездното небе към културните и природни забележителности в региона. Това ще допринесе за разнообразяването натуристическия продукт, предлаган от Историческия музей в Каварна, чрез елементи на научен туризъм
  • Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране. Нейната реализация също ще допринесе за реализирането на основната цел на проекта, ангажирайки заинтересованите страни в дейности, целящи разнообразяване на туристическия продукт.
  • Създаване на център за върхови постижения, работещ за общия имидж  на регион Констанца-Добрич с цел привличане на туристи
  • Организиране на комуникационни събития, чрез които широката общественост ще бъде информирана и насърчена да ползва новите туристически продукти     

Принос към Програмата

Крайни резултати: 

-      3 създадени интегрирани туристически продукта / услуги

2 стратегии и планове за управление, насочени към валоризиране на културното и природното наследство (включително повишаване на осведомеността) чрез възстановяване и популяризиране за устойчиво икономическо развитие

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

 

 

ДОГОВОР № 1 

     На 06 август  2019 година между Исторически музей Каварна и „Язон“ ООД, ЕИК 124066433, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица “Независимост“, № 14, офис 504, представлявано от Галина Митева - Управител, бе сключен договор по процедура „Предоставяне на консултантски услуги в областта на обществените поръчки“  за нуждите на проект ROBG- 528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 8208лв. без включен ДДС.

 

ДОГОВОР № 2 

    На 09 октомври  2019 година между Исторически музей Каварна и „Теохарев Транс“ ООД, ЕИК 203796330, със седалище и адрес на управление: град Каварна, улица “Хаджи Димитър“, № 7, представлявано от Веселин Костов - Управител, бе сключен договор по процедура „Немане на автобус с водач за международно пътуване – ИМ Каварна“  за нуждите на проект ROBG- 528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 17325лв. без включен ДДС.

 

ДОГОВОР № 3 

      На 04 декември 2019 година между Исторически музей Каварна и „МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА АКАДЕМИЯ ИТАКА-АЛБЕНА“ ЕООД, ЕИК 200479200, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица “Полковник Дрангов“, №5 ет. 1 ап. 2, представлявано от Красен Русев – в качеството Управител, бе сключен договор по процедура „Разработване на обща стратегия за валоризация на природното и културно наследство“  за нуждите на проект ROBG- 528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 29 000лв. без включен ДДС.

 

ДОГОВОР № 4

     На 01 април 2022 година между Исторически музей Каварна и „Хино Транс" ЕООД ЕИК201967245 и ДДС номер 201967245 със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево ул. „В. Априлов" №28 обл. Добрич, представлявано от Хинчо Хинев в качеството си на Управител, бе сключен договор по процедура „Услуги за организирането на събития в рамките на роект ROBG- 528 .Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 12 095лв. без включен ДДС.

 

ДОГОВОР № 5

    На 19 май 2022 година между Исторически музей Каварна и „Про Нюз Добрич", ЕИК 204800657 и ДДС номер 204800657 със седалище и адрес на управление: град Добрич ул.Независимост" № 2А ет. 2 офис 202, представлявано от Станислава Георгиева Кръстева в качеството на Управител, бе сключен договор по процедура „Услуги по разработване на промоционални материали за нуждите на проект ROBG- 528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 7648лв. без включен ДДС.

 

ДОГОВОР № 10

      На 05 септември 2022 година между Исторически музей Каварна и „Ви АР Стор" ЕООД, ЕИК 204450609 и ДДС номер BG20440609 със седалище и адрес на управление: град София ул. „Димитър Хаджикоцев" № 102 вх. А ет. 6 ап, 12, представлявано от Христо Антонов в качеството на Управител, бе сключен договор по процедура „Доставка на оборудване за виртуална реалност - VR очила за нуждите на проект ROBG- 528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 8838лв. без включен ДДС.