Исторически музей - Каварна
Исторически музей в град Каварна

Проект Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената-ROBG- 528

 

Финансираща програма: INTERREG V-A ROMANIA- BULGARIA 2014-2020

Цел на проекта

Общата цел на проекта е да валоризира туристическият потенциал на региона (природен и културен), чрез диверсификация на туристическото предлагане в трансграничния регион, фокусирано върху научния туризъм.

Бюджет на проекта

1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР

Партньори:

Водещ партньор (ВП): Природонаучен музеен комплекс Констанца

Партньор 2 (П2): Исторически музей Каварна

Партньор 3 (П3): Военноморската академия "Мирчя чел Бътрън"

Партньор 4 (П4): Национален колеж "Мирчя чел Бътрън"

 

Срок за изпълнение:

Начална дата: 04.10.2018

Крайна дата: 03.10.2021

Продължителност: 36 месеца

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 1 

На 6 август  2019 година между Исторически музей Каварна и „Язон“ ООД, ЕИК 124066433, със седалище и адрес на управление: град Добрич, улица “Независимост“, № 14, офис 504, представлявано от Галина Митева - Управител, бе сключен договор по процедура „Предоставяне на консултантски услуги в областта на обществените поръчки“  за нуждите на проект ROBG- 528 „Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”, финансиран по Програма  INTERREG V A Румъния – България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Договорът е на стойност 8208лв. без включен ДДС.